ვებგვერდი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

დადგენილების პროექტი

22 მარტი 2022

საერთო სასამართლოების შესახებ „საქართველოს ორგანული კანონის 49-ე მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ქვეყნდება საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს დადგენილების პროექტი „მოსამართლის მიერ შესაძლო დისციპლინური გადაცდომის ჩადენის ფაქტზე საჩივრის ფორმის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2020 წლის 17 ივლისის №5 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე".

 

დადგენილების პროექტი

საჩივრის ფორმა